آدرس وب سایت اولین همایش مهارت آموزی کارکنان وظیفه(سربازان) که با حمایت دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار می شود:

www.confsarbazmaher.ir

بازگشت

پیوندها