ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه هوایی شهید ستاری در یکی از روزهای
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴، شنبه ۱۳۹۷/۶/۱۷ و یا یکشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۸ در مدیریت تحصیلات تکمیلی
دانشگاه واقع در ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه انجام می‌گردد. همراه داشتن مدارک قید شده
در سایت سازمان سنجش جهت ثبت نام الزامی می‌باشد.

بازگشت

پیوندها