فرآیند چاپ کتاب


در ابتدا موضوع کتاب باید در یکی از حوزه‌های تعریف‌شده دانشگاه باشد. پس از تائید موضوع کتاب در کمیته تدوین، یک نسخه از کتاب جهت ویراستاری علمی به اساتید مجرب دانشگاه در حوزه تخصصی ارسال و در صورت اخذ تأییدیه علمی، کتاب مورد ویراستاری ادبی قرار می‌گیرد.با تکمیل فرایند آماده‌سازی کتاب از سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای کتاب شابک و فیپا اخذ گردیده و پیش چاپی به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی برای گرفتن مجوز نشر داده می‌شود. بعد از سپری کردن مراحل فوق کتاب با تیراژ تعیین شده به چاپ نهایی می‌رسد.

بازگشت